GARANTİ ŞARTLARI

1 - Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2 - Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3 - Malın garanti süresi içerisinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servisin olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciye tahsisle zorunludur. 

4 - Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5 - Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla tekrarı veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamaya sürekli kılması;

-Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii;acentası temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6 - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

7 - Garanti Belgesi ile ilgili sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR

1 - Üretici / ithalatçı kontrolü dışında gelişen durumlarla oluşan hasar ve arızalar: 

. Dolu, yıldırım, fırtına gibi doğal afetler.

. Çevre faktörlerden kaynaklanan (asit yağmuru, ağaç özsuyu, kimyevi madde) motosiklet dış yüzey korozyonu.
. Trafik kazası, çarpışma ve düşürme, hırsızlık, yangın ve benzeri durumlar. 

2 - Kullanım ve bakım el kitabında belirtilen hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan arızalar.

3 - ARORA MOTOR yetkili servisleri dışında yapılan onarım, bakımlar ve parça değişiminden kaynaklanan arızalar.

4 - Kullanım ve bakım el kitabında belirtilen periyodik bakım eksikliklerinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamına girmez.

MOTOSiKLET SAHİBİNİ SORUMLULUKLARI

Motosiklet sahibi kullanım ve bakım el kitabını dikkatlice okumalı ve uygulamalıdır.

Kullanım ve bakım el kitabında bulunan "GARANTi KAYIT BELGESİ" doldurulmalıdır.

Kullanıcı motosikleti satın alırken motosiklet de olabilecek çizik, darbe, yardımcı elamanlarının (dikiz aynası, paspası vb.) eksiksiz olmasına dikkat etmeli aksi bir durumu bayi ye hemen bildirmelldir.

Copyright © 2010 Arora Motor.
Tüm hakları saklıdır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis